صحه گذاری روش های آزمون کمی در آزمایشگاه (Method Validation)

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 11 1400/10/11 بازنگری شده در تاریخ 1402/04/09 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است.   صحه گذاری روش های کمی در آزمایشگاه (Method Validation)؛ گام های در…

” برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۱۰″ : چهل گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت

به نام خدا از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 10 1399/8/26 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. چهل گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس استاندارد INSO-ISO 15189  در آزمایشگاه پزشکی  ویرایش…

برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۹ – روش اجرایی مستندسازی و کنترل مدارک

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 9 1399/8/16 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است.   ارائه روش اجرایی مستندسازی و کنترل مدارک در آزمایشگاه های پزشکی برای مدیریت مستندسازی و کنترل مدارک بر…

الگو برای تهیه شناسنامه فرایند، پیوست ۱ به مقاله “فرایند چیست؟”

به نام خدا شناسنامه فرایند چیست؟ پیوست 1 به  "از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام 3   با عنوان   فرایند چیست؟"     - ارائه یک الگو برای ایجاد شناسنامه فرایند -  ارائه لیستی از شاخص ‌های کیفیت در آزمایشگاه پزشکی …

برنامه‌­ریزی در آزمایشگاه پزشکی به شکل فرایندی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت

به نام خدا از سری نوشته­­‌های "برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام" 8 1398/10/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. برنامه‌­ریزی در آزمایشگاه پزشکی به شکل فرایندی  برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت      بر اساس استاندارد…

گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته ­ام" 7 1398/10/17 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 15189 در آزمایشگاه پزشکی* Step by step up to…

اصول ۵Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول

به نام خدا از سری نوشته‌­­های برای آزمایشگاهیان نوشته‌­ام " 6 " 1398/2/12 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. اصول 5Q و اهمیت به‌کارگیری این اصول در برقراری سیستم مدیریت فراگیر کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی  Five…

اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن

به نام خدا از سری نوشته ­­های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 5 1397/10/20 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است.   اصول مستندسازی در آزمایشگاه پزشکی و نکات آن Principles of documentation in the medical laboratory and…

چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی

به نام خدا از سری نوشته­­ های "برای آزمایشگاهیان نوشته­ ام" 4 1397/10/7 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ است. چگونگی رسم روندنما(فلودیاگرام) یا نمودار گردشی(فلوچارت)  برای هر فرایند در آزمایشگاه پزشکی  How to draw…