برای آزمایشگاهیان نوشته ام ۱

به نام خدا از سری نوشته های "برای آزمایشگاهیان نوشته ام" 1 حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ میباشد. در آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشید و راهبری کنید… ...Don’t be a boss, Be a leader گردآوری و تدوین: دکتر صغری روحی…